Financial Axis Hile ve Suistimal Denetimi

Cheating and Abuse Control

 
Malicious Act is the intentional fraudulent acts of management, executives of top management, employees and one or several people from the third parties in order to afford an unfair or illegal advantage.

Fraud is a concept which covers the words such as cheat, irregularity, corruption, bribery and even deception.

According to a study conducted in 2014; it is estimated that 5% of the companies’ revenues is lost due to fraus.

There are regulations as various audit methods agaist fraud and malicious act. In Certified Public Accountant legislation; in International Internal Auditors Institute (IIA) regulations, in Independent Audit Standarts issued by Public Oversight Authority and in Communiques issued by Capital Markets Board; there are provisions related with the issue.
Financial Axis provides “ Malicious Act and Fraud” Audit service by blending these legislation sets and audit methods in an integrated structure. Financial Axis believes that in these audits it is more important to take preventive measures against malicious act and fraud rather than revealing the fraudulent act and it offers solution suggestions about it.

Hile ve Suistimal Denetimi

Hile; yönetim, üst yönetimden sorumlu olanlar, çalışanlar veya üçüncü taraflardan bir veya birden fazla kişinin, haksız veya yasalara aykırı bir menfaat elde etmek amacıyla yaptığı aldatma içeren kasıtlı eylemleridir.

Suistimal ise, İngilizce Fraud kelimesinin karşılığı olarak, dolandırıcılık, usulsüzlük, yolsuzluk, rüşvet ve hatta hile  gibi kelimeleri içine alan bir  kavramdır.

2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre şirketlerin gelirlerinin % 5’nin suiistimal yoluyla kaybedildiği tahmin edilmektedir.

Hile ve suistimale ilişkin çeşitli denetim biçimlerinde düzenlemeler mevcuttur. Yeminli Mali Müşavirlik mevzuatında, Uluslararası İç Denetçiler  Enstitüsü (IIA) düzenlemelerinde,  KGK tarafımdan yayımlanan Bağımsız Denetim Standartlarında ve SPK tarafından  Yayımlanan Tebliğlerde konuya ilişkin hükümler yer almaktadır.

Finansal eksen, bu mevzuat setlerini ve denetim biçimlerini bütünleşik bir yapı içinde harmanlayarak “Hile ve Suistimal” Denetimi hizmeti sunmaktadır. Finansal Eksen, bu denetimlerde amacın hileli işlemin ortaya çıkarılmasından çok, hile ve suiistimali önleyici tedbirlerin alınmasının daha önemli olduğuna inanmakta ve buna ilişkin çözüm önerileri sunmaktadır.