Financial Axis Bağımsız Denetim

Independent Audit

Today; most important factor for the investors is the financial information of the entreprises. The accuracy of this information is crucial for all stakeholders. Auditing and inspection services are vital for accuracy and reliability of this information. With its lexical meaning; audit means the work,control to understand whether the work is performed as required or not. In this respect; audit may be performed for instutions, organizastions and entreprises which are active both in public and private sector. The kind of audit to be performed varies according to the scope and the person who will conduct the audit.
 

The kind of audit which is important for independent audit activity is accounting audit. Independent audit is a sub-branch of accounting audit. By independent audit; the accounting data of the corporates are audited for their compliance with pre-defined specific principles and rules and  whether they reflect the facts or not. During this activity; experts and independent persons collect evidence, evaluate and compile the obtained results as a report.

Independent audit reached its current status as a result of of various stages. Independent audit emerged due to various challenges in the economy. Specifically; the emergence of public disclosure principle and development of accounting audit within this framework has eaded leader the emergence of independent audit. 

Independent audit is "auditing of financial tables and other financial information by implementing required independent audit methods foreseen in audit standarts on records and documents in terms of compliance with financial reporting standarts and accuracy, in order to achieve relevant and appropriate proofs of independent audit providing reasonable guarantee and reporting the evaluations thereafter.

"Independent audit" had been initiated by Capital Market Board (CMB) in Turkey in 1981 in the framework of Capital Market Law numbered 2499. The foresaid law which had been in effect for a long period of time, has been restructured in line with institutional and legal arrangements related with internal audit in Turkey and came into effect with Capital Market Law dated as 06.12.2012 and numbered as 6362.

"Public Oversight, Accounting and Auditing Standarts Authority" established as public legal entity with administrative autonomy has been the ultimate authority for all control of independent audit as entering New Turkish Commercial Act numbered 6102 and Decree Law numbered 660 into force.

It has been agreed that "Decision on the Change in Decision on Determining Corporations Subject to Independent Audit" to enter into force by Decision number 2016/8549 of Council of Ministers published in the Official Gazette dated as March 19, 2016 and numbered 29658.

Bağımsız Denetim

Günümüzde yatırımcılar açısından en önemli unsur işletmelerin finansal bilgileridir.Bu bilgilerin doğruluğu bütün paydaşlar açısından çok önemlidir.Denetim ve inceleme hizmetleri bu bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği açısından hayati öneme sahiptir.Denetim,sözlük anlamı itibarıyla;bir işin gerektiği gibi yapılıp yapılmadığını anlamak için yapılan iş,kontrol anlamına gelmektedir.Bu açıdan bakıldığında denetim,gerek özel,gerekse kamu kesiminde faaliyet gösteren işletme,kurum ve kuruluşlar açısından söz konusu olabilir.Yapılacak denetimin çeşidi,kapsamı ve kim tarafından yapılacağı denetimin amacına göre değişiklik gösterir.

Bağımsız denetim faaliyeti açısından önem taşıyan denetim çeşidi,muhasebe denetimidir.Bağımsız denetim,muhasebe denetiminin bir alt dalıdır.Bağımsız denetim ile işletmelere ait muhasebe bilgilerinin ,önceden tespit edilmiş belirli ilke ve kurallara uygunluğu ve gerçeği yansıtıp yansıtmadıkları denetlenmektedir.Bu faaliyet sırasında uzman ve bağımsız kişilerce kanıtlar toplanmakta,değerlendirilmekte ve elde edilen sonuçlar bir rapor haline getirilmektedir.

Bağımsız denetim bugün ulaştığı duruma çeşitli aşamalar sonucunda gelmiştir.Bağımsız denetim, ekonomik hayattaki çeşitli zorunluluklar sonucunda ortaya çıkmıştır.Özellikle kamuoyu aydınlatma ilkesinin ortaya çıkışı ve bu ilke çerçevesinde muhasebe denetimin gelişmesi,bağımsız denetimin ortaya çıkmasında öncü olmuştur.

Bağımsız Denetim; “Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu konusunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirerek rapora bağlanmasıdır. “

Türkiye’de “Bağımsız Denetim” ilk defa 1981 yılında kurulan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde başlatılmıştır. Uzun süredir yürürlükte olan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Türkiye’de Bağımsız Denetim ile ilgili kurumsal ve kanuni düzenlemelere paralel olarak yeniden düzenlenmiş, 06.12.2012 tarih ve 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu tüzel kişiliğine haiz ve idari özerkliğe sahip olarak kurulan, Başbakanlıkla ilişkili, ’’Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’’ (KGK), Bağımsız Denetimlerin tüm kontrolüne yetkili kurul olmuştur.

19 Mart 2016 gün ve 29658 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2016/8549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması kararlaştırılmıştır.